1. Gửi bài báo về Hội nghị:
Bài báo trình bày bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt, định dạng bản thảo là Microsoft Word, các tác giả vui lòng gửi bài báo qua hệ thống easychair: https://easychair.org/conferences/?conf=stais2024
Dưới đây là video hướng dẫn gửi bài qua hệ thống easychair:

2. Bài báo toàn văn: 
Các bài nghiên cứu hoàn thành thuộc các lĩnh vực liệt kê trong phạm vi chủ đề của hội nghị, trình bày từ 06 đến 12 trang, được định dạng theo mẫu sau: Template of Proceedings-STAIS 2024

3. Báo cáo tại hội nghị:
Các tác giả trình bày nội dung nghiên cứu trong phạm vi chủ đề của hội nghị. Thời gian báo cáo không quá 20 phút bao gồm cả phần thảo luận với khán giả.