BAN CHỈ ĐẠO

TT Họ và tên Cơ quan công tác Trách nhiệm
1 PGS. TS. Nguyễn Xuân Phương Hiệu trưởng, Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Trưởng ban
2 TS. Phạm Hữu Truyền Hiệu trưởng, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh Đồng trưởng ban
3 PGS. TS. Bùi Trung Thành Hiệu trưởng, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Đồng trưởng ban
4 TS. Nguyễn Quốc Cường Hiệu trưởng, Trường ĐH Thủ Dầu Một Đồng trưởng ban

BAN TỔ CHỨC

TT Họ và tên Cơ quan công tác Trách nhiệm
1 PGS. TS. Nguyễn Xuân Phương Hiệu trưởng, Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Trưởng ban
2 PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn Phó Hiệu trưởng, Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Phó trưởng ban
3 TS. Thái Hữu Nguyên Phó Hiệu trưởng, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh Phó trưởng ban
4 PGS. TS. Chu Văn Tuấn Phó Hiệu trưởng, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Phó trưởng ban
5 TS. Ngô Hông Điệp Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Thủ Dầu Một Phó trưởng ban
6 PGS. TS. Đặng Xuân Kiên Trưởng Phòng KH&HTQT, Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên thường trực
7 TS. Lê Khắc Bình Trưởng Phòng KH&HTQT, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh Ủy viên
8 TS. Vũ Hồng Sơn Phụ trách Phòng Quản lý KHCN&HTQT, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Ủy viên
9 ThS. Lý Văn Ngoan Trường ĐH Thủ Dầu Một Ủy viên
10 TS. Nguyễn Hồ Quang Trường ĐH Thủ Dầu Một Ủy viên
11 ThS. Nguyễn Thanh Bình Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên, Thư ký

BAN NỘI DUNG VÀ KỸ THUẬT CHƯƠNG TRÌNH CỦA HỘI THẢO

TT Họ và tên Cơ quan công tác Trách nhiệm
1          PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Trưởng ban
2          PGS.TS. Đặng Xuân Kiên Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Phó trưởng ban
3          TS. Lê Khắc Bình Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh Phó trưởng ban
4          TS. Vũ Hồng Sơn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Phó trưởng ban
5          TS. Nguyễn Hồ Quang Trường ĐH Thủ Dầu Một Phó trưởng ban
6          PGS. TS. Nguyễn Tiến Thủy Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
7          TS. Lê Văn Vang Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
8          PGS. TS. Trần Quang Phú Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
9          TS. Nguyễn Minh Tuấn Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
10      TS. Vũ Thị Lan Anh Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
11      ThS. Trương Đức Quỳnh Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
12      TS. Lê Văn Quốc Anh Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
13      TS. Nguyễn Quang Sang Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
14      PGS. TS. Lê Hoàng An Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
15      TS. Nguyễn Thành Sa Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
16      PGS. TS. Võ Công Phương Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
17      PGS. TS. Vũ Văn Nghi Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
18      PGS. TS. Trần Ngọc Thanh Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
19      PGS. TS. Phạm Thị Anh Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
20      TS. Phạm Thái Hoàng Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
21      TS. Đinh Gia Huy Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
22      TS. Nguyễn Khánh Lân Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
23      TS. Nguyễn Tuấn Anh Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
24      TS. Nguyễn Trọng Trung Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
25      Đoàn Anh Tuấn Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
26      Phạm Thị Anh Tú Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
27      Phạm Quang Dũng Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
28      ThS. Nguyễn Hải Dương Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
29      ThS. Ngô Thị Thanh Hà Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
30      ThS. Nguyễn Đình Tuyển Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
31      ThS. Trần Thị Anh Thơ Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
32      ThS. Vũ Ngọc Hà Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
33      TS. Đặng Nhân Cách Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
34      ThS. Trương Thanh Hải Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
35      ThS. Bùi Quang Vương Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
36      PGS. TS. Cao Danh Chính Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh Ủy viên
37      TS. Hồ Ngọc Vinh Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh Ủy viên
38      TS. Trần Duy Trinh Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh Ủy viên
39      TS. Lê Thái Sơn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh Ủy viên
40      TS. Nguyễn Thanh Bình Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh Ủy viên
41      TS. Lê Văn Biên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh Ủy viên
42      TS. Phạm Văn Tuấn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh Ủy viên
43      TS. Võ Tiến Trung Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh Ủy viên
44      PGS. TS. Nguyễn Minh Tiến Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Ủy viên
45      TS. Nguyễn Văn Hậu Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Ủy viên
46      TS. Nguyễn Văn Quyết Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Ủy viên
47      TS. Vũ Huy Thế Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Ủy viên
48      TS. Trần Văn Xuân Trường ĐH Thủ Dầu Một Ủy viên
49      TS. Hoàng Mạnh Hà Trường ĐH Thủ Dầu Một Ủy viên
50      TS. Phạm Tuấn Anh Trường ĐH Thủ Dầu Một Ủy viên
51      TS. Nguyễn Văn Tấn Trường ĐH Thủ Dầu Một Ủy viên
52      TS. Đỗ Tiến Dũng Trường ĐH Thủ Dầu Một Ủy viên
53      TS. Lê Trường An Trường ĐH Thủ Dầu Một Ủy viên
54      TS. Hồ Đức Chung Trường ĐH Thủ Dầu Một Ủy viên
55      TS. Ngô Sỹ Trường ĐH Thủ Dầu Một Ủy viên
56      TS. Nguyễn Thị Hồng Trường Đại học Thủ Dầu Một Ủy viên
57      TS. Huỳnh Nguyễn Thành Luân Trường Đại học Thủ Dầu Một Ủy viên
58      GS. TS. Lê Anh Tuấn Trường ĐH Hàng hải Hải Phòng Ủy viên
59      PGS. TS. Lê Chí Hiếu ĐH Greenwich, Vương quốc Anh Ủy viên
60      PGS. TS. Trần Đức Tân Trường ĐH Phenikaa Ủy viên
61      PGS. TS. Trương Hoành Sơn ĐH Bách Khoa Hà Nội Ủy viên
62      PGS. TS. Nguyễn Quang Hoàng ĐH Bách Khoa Hà Nội Ủy viên
63      PGS.TS. Nguyễn Tùng Lâm ĐH Bách Khoa Hà Nội Ủy viên
64      PGS. TS. Nguyễn Hoài Nam ĐH Bách Khoa Hà Nội Ủy viên
65      PGS. TS. Hoàng An Quốc Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh Ủy viên
66      PGS. TS. Lê Mỹ Hà Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh Ủy viên
67      TS. Ngô Mạnh Tiến Viện Hàn lâm khoa học Việt Nam Ủy viên

BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG, BÁO CHÍ, XUẤT BẢN

TT Họ và tên Cơ quan công tác Trách nhiệm
1          ThS. Trần Thị Anh Thơ Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Trưởng ban
2          TS. Lê Khắc Bình Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh Phó trưởng ban
3          TS. Vũ Hồng Sơn Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên Phó trưởng ban
4          TS. Nguyễn Hồ Quang Trường Đại học Thủ Dầu Một Phó trưởng ban
5          ThS. Hồ Đăng Thế Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
6          ThS. Ngô Thị Thanh Hà Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
7          ThS. Trương Thanh Hải Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
8          ThS. Nguyễn Thanh Bình Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
9          ThS. Nguyễn Thị Khoán Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên
10      CN. Nguyễn Thị Ngọc Mai Trường ĐH Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Ủy viên